ReadyPlanet.com
dot dot
ประวัติพระนารายณ์

คาถาบูชาพระนารายณ์เปิดโลก

โอม  นะโม  นารายณะ  ฮะเรฮะราม  กฤษณะ  อิทธิฤทธะ

นะมะอะอุ  อิสวาสุ  สุสวาอิ  จิตติ  จิตตะ

สะปะอิปิ   อิทธิฤทโธ  วิโสธายิ

อิติอิตัง  อรหังพุทโธ  นะโมพุทธายะ

---------------------------------------------------------------------------------------------

ประวัติ พระนารายณ์ หรือ พระวิษณุ

เป็น 1 ใน 3 มหาเทพ มีหน้าที่คุ้มครองแลดูแลรักษาทั้ง 3 โลกตามความเชื่อของชาวฮินดู จากคัมภีร์พราหมณ์ พระนารายณ์มีสีพระวรกายเปลี่ยนไปตามยุค ฉลองพระองค์ดั่งกษัตริย์ มีมงกุฎทอง อาภรณ์สีเหลือง มี 4 กร ถือ สังข์ จักร ตรี คทา แต่ที่จะพบเห็นได้บ่อยที่สุดคือถือ จักร์ สังข์ คทา ส่วนอีกกรจะถือ ดอกบัวบ้าง หรือ ไม่ถืออะไรเลยบ้าง

ปรกติพระนารายณ์ จะทรงประทับอยู่ที่เกษียรสมุทร โดยจะทรงบรรทมอยู่บนหลัง อนันตนาคราช มีพระชายาคือ พระลักษมีมหาเทวี คอยดูแลปรนิบัติอยู่ข้างๆเสมอ  พาหนะของพระนารายณ์คือ พญาครุฑ

พระนารายณ์ หรือ พระวิษณุ มีอีกชื่อหนึ่งว่า หริ แปลว่าผู้ดูแลแห่งจักรวาลถือเป็นเทพสูงสุด เพราะทุกอย่างเกิดจาก หริ

โดยได้ทรง หริ แบ่งตนออกเป็นเทพ  3 องค์คือ

·       พระพรหม       

มีหน้าที่สร้างและลิขิตสรรพสิ่งทั้งปวงในทั้งสามโลก

·       พระนารายณ์ , พระวิษณุ หรือ พระหริ          

มีหน้าที่ดูแลทั้งสามโลกให้อยู่ในความเรียบร้อย และสมดุล

·       พระศิวะ

มีหน้าที่ทำลายสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงในโลกทั้งสาม

พระนามของพระนารายณ์ หรือ พระวิษณุ มีผู้ขนานนามเรียกขานจากความแตกต่างกันตามความเชื่อ พระนามตามฤทธิ์อำนาจ และตามเหตุการณ์ที่ต่างกันตามกาล อาทิ อนันตะ ไม่สิ้นสุด จตุรภุช มี 4 กร มุราริ เป็นศัตรูแห่งมุระ นระ (นะระ) ผู้ชาย นารายณ์ ผู้ที่เคลื่อนไปในน้ำ ปัญจายุทธ พระผู้ทรงอาวุธทั้ง 5 อย่าง ปีตามพร ทรงเครื่องสีเหลือง ทโมทร มีเชือกพันเอาไว้รอบเอว กฤษณะ, โควินทะ, โคบาล ผู้เลี้ยงวัว ชลศายิน ผู้นอนเหนือน้ำ พระพิษณุหริ ผู้สงวน อนันตไศยน นอนบนอนันตนาคราช ลักษมีบดี ผู้เป็นสามีของพระลักษมี วิษว์บวร ผู้คุ้มครองโลก สวยภู เกิดเอง เกศวะ มีผมอันงาม กิรีติน ผู้ใส่มงกุฎ พระวิษณุ พระนารายณ์ ทรงประทับบนสวรรค์ เรียก ไวกูณฐ์ พาหนะ คือ ครุฑ พระวรกายสีนิล ฉลองดั่งกษัตริย์ มีมงกุฎ อาภรณ์สีเหลือง มี 4 กร ถือ สังข์ จักร ตรี คทา บ้างก็กล่าวไว้ว่าทรงถือ ดอกบัว ลูกศร ดอกไม้ หรือเชือกบ่วงบาศ หรือสายฟ้า อาวุธประจำที่ใช้ คือ สังข์ จักร คทา ธนู และพระขรรค์
ประวัติพระนารายณ์
Copyright © 2010 All Rights Reserved.